کودکان کلوپ اولین اردوی خود را تجربه کردند
و از سلاله سوار بر مینی‌بوس به محیط «خانه‌ی حیاط» رفتند. آنجا کودکان به ۳ دسته تقسیم شدند و ۳ تجربه داشتند.
یکی از تجربه‌ها خرید ذرت و درست‌کردن پفیلا بود و تجربه‌ی دیگر گل‌بازی و دیدن حیوانات و بازی در محیط
درمان اضطراب جدایی در مهدکودک ماتیار