این اولین اردوی کودکان پیش ۱ و ۲ بود.
در این اردو یک مدیر، سرپرستان و مربیان به همراه کودکان حضور داشتند. کودکان به مناسبت روز کتاب، باغ کتاب را دیدند، کتاب‌های خود را خریداری کردند و البته با نظارت مربیان و سرپرستان، محتوای کتاب‌ها چک می‌شد و اگر مناسب بود کودک می‌توانست با توجه به بودجه‌ی خود کتاب را خریداری کند.