آشنایی با والدین، آشنایی بیشتر مادران با مربیان و مدیران، آشنایی با بازی‌ها و امکانات مجموعه
مادران و کودکان گروه پیش ۱ و ۲ را به اردوی پیاده‌روی توچال بردیم.
در این اردو هم مربی بود و هم مدیر. پیماشی داشتیم و سپس در جایی استراحت کردیم و بساط پیک‌نیک برپا داشتیم و چند بازی گروهی انجام دادیم.
گروه کلوپ: به همراه مادر در پارکی جمع شدند. فعالیت‌هایی را که متناسب با کودکان سن کلوپ درنظر گرفته بودیم اجرا کردیم.