جناب آقای باقری این کارگاه را محتوانویسی و اجرا نمودند.
این کارگاه با حضور مادران تشکیل و به بررسی مباحث زیر پرداخته شد:
– تربیت از دید مادر چیست؟
– تربیت باید انعطاف داشته باشد یا مستبدانه باشد؟
– تربیت در این دوره باید چگونه باشد؟
– چقدر حس و حال‌های ما به عنوان مادر می‌تواند بر روی تربیت اثرگذار باشد؟
– چقدر ما از تربیت کودکان لذت می‌بریم؟