موضوع : دانش‌افزایی زیر ۳ سال (ارتباط مؤثر)
مدرس: خانم ملاحت آزاده
زمان: تابستان ۱۴۰۱
تمامی والدین مخاطبین زیر ۳ سال در این کارگاه حضور داشتند. چگونگی ارتباط مؤثر مادر با کودک و کودک با مادر مورد بحث قرار گرفت.
اینکه هر کودک با چه نیازهایی به دنیا می‌آید؟
هر مادر باید به چه نیازهای اساسی کودک توجه کند؟
از دیگر موضوعات بررسی‌شده در این کارگاه بود.