در این دوره، میز بازی برای چیستی، چرایی و چگونگی بازی تشکیل شد.
اهداف: مادران با دنیای درونی خود ارتباط بگیرند و از بازی لذت ببرند تا بیشتر مهارت کسب کنند، بازی یعنی رهابودن، یعنی غرق‌شدن در متن اجرا، بازی می‌تواند توانایی‌های کودک را در کنار ما بزرگ‌سالان رشد دهد. بازی‌کردن پویایی می‌خواهد و تحرک، این حرکت می‌تواند از درون به بیرون باشد یا برعکس؛ و لزومی ندارد تا ما نمود جسمی-حرکتی خاصی را از کودک مشاهده کنیم.