گروه کلوپ، پیش ۱، پیش ۲
در این جلسه که به ۳ تایم دو ساعته تقسیم شد، در هر سانس توضیح مختصری از تجربه‌های پیش رو، قوانین و قرارومدارهایمان با مادران ارائه و بیشتر زمان به بازی اختصاص داده شد.
به این صورت‌که هر گروهی چند مربی داشتند و بازی‌ها پیش می‌رفت. هدفمان شبیه‌سازی محیط یادگیری-آموزشی کودکان برای مادران ابود تا آن‌ها هم بدانند در این محیط 
چه می‌گذرد؟
توضیح کوتاهی در مورد چشم‌انداز و اهداف سلاله‌ای مطرح شد.